Oferta pracy w Filharmonii
Jednostka ogłaszająca:
Filharmonia im H Wieniawskiego w Lublinie ul. M. Curie-Skłodowskiej 5 20-029 Lublin
 
Termin składania dokumentów:
2018-04-15
 
Wymagane wykształcenie:

Oczekujemy co najmniej następującego wykształcenia i kompetencji:

 • wyższe wykształcenie magisterskie muzyczne lub muzykologiczne 
  (preferujemy muzykologię lub teorię muzyki),

 • doświadczenie w redagowaniu programów koncertowych lub w publicystyce muzycznej,

 • znajomość zagadnień rynku instytucji kultury typu filharmonia,

 • biegła znajomość środowiska Windows/Office,

 • umiejętnośćpracywzespole,

 • znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym,

 • umiejętność pracy w kontakcie z melomanami,

 • gotowość realizacji zadań z wykorzystaniem nowych technologii.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie:

 • w zakresie przygotowania do druku programów koncertowych, folderów, afiszy lub publikacji multimedialnych

 • redagować własne treści merytoryczne,

 • redagować pod względem merytorycznym i językowym materiały nadesłane,

 • redagować wszelkie materiały informacyjne przygotowywane do publicznej prezentacji.

 • zamieszczać i aktualizować na stronie internetowej informacje o instytucji i jej ofercie.

 • dokumentować realizację oferty Filharmonii,

 • realizować inne zadania związane z organizacją pracy artystycznej we współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci przystępujący do naboru proszeni są o złożenie następującychdokumentów:

 

 1. list przewodni - przystąpienie do naboru z klauzulą: „Wyrażam zgodę 
  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie 
  dla potrzeb zbędnych do realizacji procesu rekrutacji(zgodnie z ustawą zdn.29.08.1997roku o ochronie danych osobowych;tekstjednolity:Dz.U.2016r. 
  poz.922).” i danymi kontaktowymi obejmującymi co najmniej adres zamieszkania 
  i adres e-mail,

 2. cv,

 3. list motywacyjny,

 4. odpis dyplomu ukończenia studiów (kopia),

 5. dokumentacja dotychczasowego dorobku, umiejętności i osiągnięć związanych 
  z aplikowanym stanowiskiem.

 

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Komplet dokumentów należy dostarczyć wterminiedodnia 15kwietnia2018r.na adres:

Filharmonia Lubelska, ul.MariiCurie-Skłodowskiej5, 20-029Lublin w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór MAiE.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Filharmonia Lubelska nie zapewnia mieszkania.

Filharmonia Lubelska zastrzega, że:

 • skontaktuje się z wybranymi kandydatami,

 • zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów,

 • powiadomi o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska wybranegokandydata,

 • może pozostawić nabór bez rozstrzygnięcia.