Fryderyk Chopin - obraz

KONKURS PLASTYCZNY – CHOPIN MALOWANY

Chopin malowany
„Rodem Warszawianin, sercem Polak,
a talentem świata obywatel”

Partnerzy konkursu: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Hager Polo Sp. z o.o.
Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych Województwa Lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym Chopin malowany – „Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”. Przedmiotem konkursu jest namalowanie ilustracji do wysłuchanego dowolnego utworu Fryderyka Chopina, spełniającej wymogi określone w poniższym regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 5.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych.

3. Przedmiotem konkursu jest praca malarska, rysunkowa, graficzna w formacie A3.

4.Cele konkursu:
– popularyzowanie wśród dzieci muzyki Fryderyka Chopina i uwrażliwianie na jej piękno,
– zachęcanie do słuchania muzyki klasycznej,
– rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci,
– rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych u dzieci.

5. Prace plastyczne należy przesłać na adres: ul. M. Curie Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin, Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie lub na adres mailowy edukacja@filharmonialubelska.pl.

6. Każdy z uczestników może zgłosić 1 pracę.

7. Pracę należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem klasy, do której uczęszcza i przesłać do dnia 31 marca 2021 roku.

8. W korespondencji należy podać następujące informacje:
– imię i nazwisko autora,
– nr klasy,
– technikę wykonania pracy,
– tytuł utworu F. Chopina, który był inspiracją,
– numer telefonu i adres e-mail,
– uzupełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia treść oświadczenia:

Treść oświadczenia:
Oświadczenie
Oświadczam, że będąc rodzicem/opiekunem prawnym   ………………………………………
(imię i nazwisko ucznia)……………………………………………………………………….
wyrażam zgodę na jego/jej udział w KONKURSIE PLASTYCZNYM CHOPIN MALOWANY ,,Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel” zorganizowanym przez Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Zapoznałem/-am się z treścią regulaminu konkursu.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz na publikację pracy oznaczonej jego imieniem i nazwiskiem, oraz udostępnienie pracy i publikację na profilu Facebook: ,,Filharmonia Lubelska Dzieci i Młodzieży”.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie.

9. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Filharmonii www.filharmonialubelska.pl oraz profilach Facebook

10. Zwycięzcy otrzymają dyplomy, drobne upominki oraz zaproszenie dwuosobowe na Niedzielny Poranek Muzyczny w sezonie 2020/2021. Nagrody będą do odebrania w siedzibie Filharmonii Lubelskiej.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o zwycięzcy Konkursu (imię i nazwisko) oraz publikacji nagrodzonych prac konkursowych na stronach internetowych: www.filharmonialubelska.pl, a także na profilach social media Organizatora (m.in. Facebook, Twitter, Instagram).

12. Prosimy o zapoznanie się z poniższym Obowiązkiem Informacyjnym:

Przesłanie prac konkursowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa oraz Dziecka w zakresie imienia i nazwiska (wyłącznie jeśli wynika z zadania konkursowego) w celu organizacji konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, w zakresie pomocy technicznej, publicznego informowania o wynikach oraz przyznawania i przekazywania nagród konkursowych.
Filharmonia uprzejmie informuje, że jest administratorem danych osobowych Państwa i Dziecka oraz że przetwarza dane osobowe Państwa i dane osobowe Dziecka. Szczegółowe informacje na stronie: www.filharmonialubelska.pl.

13. Dodatkowych informacji udziela Dział Edukacji Muzycznej FL, tel: 571-435-406.

×
×

Koszyk

Skip to content