Deklaracja dostępności

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.poz.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-23.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.poz.848).

Strona internetowa www.filharmonialubelska.pl została sprawdzona pod kątem dostępności dla osób niedowidzących oraz niewidomych przez osoby niedowidzące i niewidome.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Telefon. : 81 53 15 120 E-mail: sekretariat@filharmonialubelska.pl

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Halina Ostrowska.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie spełnia wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Wejście dla publiczności pozbawione jest barier architektonicznych i odbywa się głównymi drzwiami od ulicy M. Curie- Skłodowskiej 5., przy których jest pochyły podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy wejściu na parterze znajduje się kasa biletowa, szatnia oraz przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami toaleta.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Osoba ze szczególnym potrzebami może swobodnie poruszać się na parterze budynku. Budynek zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Po obu stronach budynku znajdują się windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Miejsce na sali koncertowej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się przy obu wejściach na trzecim piętrze.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu Filharmonii (przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 5) znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Są to miejskie miejsca parkingowe. Filharmonia Lubelska nie posiada własnych miejsc parkingowych dla klientów.

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filharmonia im. H. Wieniawskiego nie posiada tłumacza języka migowego.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Filharmonia im. H. Wieniawskiego nie posiada tłumacza języka migowego.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aplikacje mobilne

Filharmonia Lubelska nie posiada aplikacji mobilnych

Data sporządzenia dokumentu 30.03.2021r.