Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.filharmonialubelska.pl

Data publikacji strony internetowej:  2021-03-23. Data ostatniej dużej aktualizacji:

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 20 czerwca 2023 r. planujemy dodać napisy do końca 2023 r.
  • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do sekretariat@filharmonialubelska.pl lub telefonicznie – 81 53 15 120

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie spełnia wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Wejście dla publiczności pozbawione jest barier architektonicznych i odbywa się głównymi drzwiami od ulicy M. Curie- Skłodowskiej 5., przy których jest pochyły podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy wejściu na parterze znajduje się kasa biletowa, szatnia oraz przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami toaleta.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Osoba ze szczególnym potrzebami może swobodnie poruszać się na parterze budynku. Budynek zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Po obu stronach budynku znajdują się windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Miejsce na sali koncertowej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się przy obu wejściach na trzecim piętrze.

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu Filharmonii (przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 5) znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Są to miejskie miejsca parkingowe. Filharmonia Lubelska nie posiada własnych miejsc parkingowych dla klientów.

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filharmonia im. H. Wieniawskiego nie posiada tłumacza języka migowego.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aplikacje mobilne

Filharmonia Lubelska nie posiada aplikacji mobilnych

Data sporządzenia dokumentu 30.03.2021r.