Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w formularzu kontaktowym

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Filharmonia Lubelska im. H. Wieniawskiego w Lublinie ul. M. Curie – Skłodowskiej 5, 20- 029 Lublin.
 • Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@zeto.lublin.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane w formularzu kontaktowym zapytanie na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Podane dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Filharmonii na podstawie zawartych umów powierzenia.
 • Dane będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, nie dłużej niż 3 miesiące od przesłania korespondencji lub do czasu wycofania zgody.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody można zrealizować poprzez przesłanie informacji na adres mail: iod@zeto.lublin.pl lub adres korespondencyjny zawarty w pkt. 1 niniejszej klauzuli.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi lub załatwienie sprawy.