Przedmiotem działania Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie jest prowadzenie działalności kulturalnej w dziedzinie muzyki klasycznej w oparciu o pracę artystyczną orkiestry symfonicznej, zespołów kameralnych, muzyków indywidualnych, a także chórów.
Misją Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie jest przede wszystkim umożliwienie każdej osobie bezpośredniego kontaktu z dziełami największych twórców sztuki muzycznej. Jako instytucja samorządowa Filharmonia jest miejscem o szerokiej działalności artystycznej i edukacyjnej, promującym sztukę muzyczną i wychowanie najmłodszych pokoleń przez muzykę.
Misja Filharmonii Lubelskiej jest realizowana poprzez następujące cele strategiczne:
1.      organizację wydarzeń artystycznych o wysokim poziomie, promujących kulturę muzyczną,
2.      promocję muzyki rodzimych kompozytorów, odkrywanie zapomnianych twórców i upowszechnianie dzieł i wartości płynących z muzyki polskiej dawnej i współczesnej,
3.      kształtowanie lokalnej świadomości kulturowej słuchaczy,
4.      wychowywanie poprzez sztukę muzyczną najmłodszych pokoleń Polaków,
5.      udostępnienie wyników swojej działalności szerokiemu gronu odbiorców, włącznie z osobami z niepełnosprawnościami,
6.      wspieranie rozwoju młodych muzyków i kompozytorów,
7.      współpraca z innymi środowiskami muzycznymi w kraju i za granicą.
Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie prowadzi podstawową działalność kulturotwórczą na terenie całej Lubelszczyzny, zarówno we własnej siedzibie, jak i w miejscowościach na terenie województwa lubelskiego.Filharmonia umacnia i upowszechnia kulturę muzyczną w regionie, Polsce i poza jej granicami poprzez:

  • organizację koncertów w siedzibie i poza nią, zarówno w formie koncertów symfonicznych, kameralnych i recitali solowych, jak i koncertów dedykowanych konkretnym grupom odbiorców np. familijnych, czy edukacyjnych,
  • działalność edukacyjną w siedzibie i na terenie województwa lubelskiego w placówkach szkolnych, przedszkolnych i innych,
  • uczestniczenie w procesie kształtowania lokalnej świadomości kulturowej,
  • cykliczne wydarzenia np. Niedzielne Poranki Muzyczne, Warsztaty Muzyczne dla Dzieci, Akademia Muzyki i Plastyki,
  • nagrania płytowe,
  • aktywny udział w programach Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotyczących szeroko pojętej organizacji działalności artystycznej m. in.: Programu „Dyrygent-rezydent”, Programu „Muzyka”, Programu „Kultura w Sieci”.
  • aktywne uczestnictwo w regionalnych i narodowych strategiach rozwoju.