Regulamin bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania uczestników wydarzeń organizowanych w Filharmonii Lubelskiej w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie w  trakcie  epidemii wirusa SARS-CoV-2 dla uczestników wydarzeń odbywających się w Filharmonii, określa warunki i zasady bezpieczeństwa obsługi gości Filharmonii, określa zasady bezpiecznego korzystania z budynku i sali koncertowej oraz inne czynności związane z ich obsługą.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na terenie budynku Filharmonii w dniach koncertów.

§2
Przedmiot regulaminu – zgodnie z następującymi punktami

Przedmiotem regulaminu jest zapewnienie bezpiecznego dystansu przestrzennego między osobami, środków higieny dla wszystkich uczestników koncertów w Filharmonii oraz bezpieczne  korzystanie z pomieszczeń Filharmonii.

§3
Zapewnienie bezpiecznego dystansu przestrzennego
i środków higieny dla uczestników wydarzeń w Filharmonii

 1. Uczestnicy wydarzeń w Filharmonii przed wejściem do pomieszczeń Filharmonii zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy toaletach oraz przy wejściach do foyer.
 2. Uczestnicy przebywający na terenie pomieszczeń Filharmonii zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust poprzez noszenie masek ochronnych lub przyłbic. Obowiązku noszenia maseczki nie mają dzieci do 4 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością.
 3. Uczestnicy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej; osoby nie przestrzegające reżimu sanitarnego nie zostaną wpuszczone do budynku Filharmonii.
 4. W pomieszczeniach Filharmonii należy zachowywać bezpieczny dystans od innych osób (min. 2 metry) i unikać gromadzenia się (nie dotyczy to rodzin, dzieci do 4 roku życia oraz asystentów osób z niepełnosprawnościami).
 5. Na sali koncertowej uczestnicy zajmują miejsca zgodnie z numerem rzędu i miejsca wskazanym na bilecie elektronicznym lub bilecie tradycyjnym rozpisane zgodnie z planem dla koncertów instrumentalnych (załącznik nr 2)  oraz dla koncertów wokalnych (załącznik nr 3) lub, w wyjątkowych przypadkach, wskazane przez obsługę widowni.
 6. W czasie koncertu niedopuszczalna jest zmiana miejsca.
 7. Do Filharmonii zakazany jest wstęp osób chorych na COVID-19 lub podlegających kwarantannie.
 8. Uczestnicy i pracownicy Filharmonii uczestniczący w wydarzeniu artystycznym zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu do budynku, że według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobą zakażoną oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Dopuszcza się formę elektroniczną złożenia oświadczenia do dnia poprzedzającego koncert za pośrednictwem formularza internetowego lub przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres bilety@filharmonialubelska.pl. (załącznik do pobrania: https://filharmonialubelska.pl/file,5071,oswiadczenie_uczestnika_wydarzenia__klauzula_informacyjna.pdf). Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Wydrukowane i wypełnione wcześniej oświadczenie lub jego potwierdzenie przyspieszy procedurę wejścia do Filharmonii.
 9. Z wind znajdujących się na terenie Filharmonii mogą korzystać jedynie rodziny z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunem, osoby starsze i ciężarne (nie więcej niż dwie osoby jednocześnie).
 10. Osoby stojące w kolejce do kasy, toalet, przed wejściem do Filharmonii powinny zachować bezpieczny dystans (minimum 2 metry) oraz unikać gromadzenia się.
 11. W trakcie pobytu na terenie Filharmonii należy stosować się do zaleceń pracowników obsługi.
 12. Liczba Uczestników przebywających jednocześnie w sali koncertowej Filharmonii zostaje ograniczona do 25% miejsc siedzących. Publiczność na koncertach nie może być usytuowana bliżej niż 4 metry od skrajni sceny/ artystów, a w przypadku koncertów wokalnych – nie bliżej niż 6 metrów od skrajni sceny/artystów.
 13. Zajętość sali powinna być ustalona naprzemiennie, z zachowaniem trzech wolnych miejsc między uczestnikami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy uczestnika, który:
  1. uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
  2. jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 14. Miejsca dla osób uprawnionych do siedzenia obok siebie są dostępne tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu miejsc z pracownikiem kasy Filharmonii lub po rezerwacji pocztą elektroniczną.
 15. W pomieszczeniach Filharmonii powinny się znajdować pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.
 16. W toaletach powinny być zainstalowane wyłącznie  podajniki  na ręczniki papierowe.
 17. W pomieszczeniach Filharmonii powinny być umieszczone w widocznych miejscach instrukcje mycia rąk według rekomendacji GIS.
 18. Toalety powinny być sprzątane i  dezynfekowane  ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę.
 19. Sala koncertowa powinna być wietrzona i wentylowana  przed, w trakcie i po każdym dniu imprezy.
 20. Działalność punktu gastronomicznego w foyer Filharmonii zostaje zawieszona do odwołania.
 21. Ze względu na niebezpieczeństwo przenoszenia się wirusa na odzieży wierzchniej i bagażach działanie szatni zostaje zawieszone do odwołania. Uczestnicy mogą zabierać okrycia wierzchnie ze sobą na widownie lub korzystać z szatni znajdującej się na parterze budynku, jednakże Filharmonia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w niej pozostawione.
 22. W sali koncertowej obowiązuje zakaz spożywania żywności i picia napojów.
 23. Osoby stojące w kolejce do toalet, oraz przed wejściem do Filharmonii powinny zachować bezpieczny dystans (minimum 2 metry) oraz unikać gromadzenia się. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku mycia rąk przed opuszczeniem toalety.
 24. Środki ochrony osobistej należy wrzucać wyłącznie do dedykowanych w tym celu, oznaczonych pojemników.
 25. W czasie przerw należy zachować dystans minimum 2 metry i unikać gromadzenia.
 26. Opuszczanie przez uczestników sali koncertowej po koncercie będzie koordynowane przez obsługę Filharmonii poprzez pilnowanie zachowania właściwego dystansu (minimum 2 metry).
 27. W przypadku naruszenia wyżej opisanych zakazów i wytycznych obsługa i służby ochrony Filharmonii są uprawnione do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności mają  prawo zwrócić uwagę niewłaściwie zachowującym się osobom, upomnieć, a w przypadku niepodporządkowania się tym zasadom, wyprosić z budynku Filharmonii, a w razie odmowy wezwać przedstawiciela policji w celu podjęcia interwencji.
 28. Wejście na teren Filharmonii jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§4
Zapewnienie bezpiecznej obsługi uczestników

W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi uczestników wydarzenia stosowane są następujące założenia:

 1. Preferowanym sposobem sprzedaży biletów jest sprzedaż online,
 2. Informacja o pracy kasy biletowej będzie znajdować się na stronie internetowej Filharmonii.
 3. Od uczestników Filharmonii kupujących bilety zarówno w sposób tradycyjny w kasie jak i za pośrednictwem strony internetowej, pobierane są dane kontaktowe tj. imię, nazwisko, nr telefonu w celu zapewnienia służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Dane pobierane są w formie elektronicznej lub tradycyjnej w siedzibie Filharmonii.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik wydarzenia lub pracownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania w budynku  Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie w trakcie epidemii COVID-19 może zostać nie wpuszczony na teren Filharmonii.
 2. Organizatorzy imprez zewnętrznych zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z uregulowaniami zawartymi w niniejszym regulaminie i ich bezwzględnego przestrzegania.
 3. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA ARTYSTYCZNEGO

Uczestnik wydarzenia artystycznego zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu do budynku, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Dopuszcza się formę elektroniczną złożenia oświadczenia do dnia poprzedzającego koncert za pośrednictwem formularza internetowego lub przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres bilety@filharmonialubelska.pl. Wydrukowane i wypełnione wcześniej oświadczenie lub jego potwierdzenie przyspieszy procedurę wejścia do Filharmonii.


POBIERZ OŚWIADCZENIE