12.11.2017 Koncert kameralny

Marek Toporowski – klawesyn
Robert Bachara – skrzypce

Program:
J.S. Bach – Sonaty na klawesyn i skrzypce, BWV 1014-1019

Bach