Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie ul. M.Curie-Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin.

Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików.

I Polityka Prywatności

1. Definicje

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://filharmonialubelska.pl
Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
Administrator – Filharmonia Lubelska im. H. Wieniawskiego jako instytucja prowadząca stronę oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
Użytkownik – osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

2. Administrator, dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Filharmonia Lubelska im. H. Wieniawskiego w Lublinie ul. M. Curie – Skłodowskiej 5, 20- 029 Lublin. Jakiekolwiek pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować na adres e-mail: iod@zeto.lublin.pl lub adres siedziby Administratora.

3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych

W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obecnie obwiązującymi – w obszarze ochrony danych osobowych – regulacjami prawnymi oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów Filharmonia Lubelska wprowadziła w swojej organizacji politykę ochrony danych i inne dokumenty, służące zasadzie rozliczalności, wynikającej z art. 5 RODO. Filharmonia pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych:

 • realizacja umowy bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) np. zakup biletu na wydarzenie, zakup w sklepie internetowym;
 • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z realizacja zdań wynikających z przepisów prawa;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w tym promocja działań kulturalnych oraz wychowawczych podejmowanych przez Filharmonię;
 • zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane w formularzu kontaktowym zapytanie oraz przesyłania newsletter.

Filharmonia chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi powyżej są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego lub do czasu wycofania zgody. 

4. Newsletter

W wypadku zapisania się przez Państwa do newslettera Filharmonii Lubelskiej:

 • Państwa dane osobowe tj. adres email będą przetwarzanie wyłącznie w celu przesyłania newslettera
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Filharmonią, w tym podmiotom współpracującym w zakresie świadczenia usług informatycznych, serwisowych oraz podmiotom świadczącym usługi prawne;
 • Podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, wyrażana w momencie zapisywania się do newsletter;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celu subskrypcji newslettera;
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  – dostępu do swoich danych osobowych,
  – sprostowania swoich danych osobowych,
  – ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  – usunięcia swoich danych osobowych;
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą Warszawa ul. Stawki 2;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością korzystania z newslettera.
 • Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

ZAKUP ORAZ REZERWACJA BILETÓW I KARNETÓW

Rezerwacja biletów

W wypadku rezerwacji biletu na wydarzenie/koncert

 1. Państwa dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres e-miał, będą przetwarzane jedynie w celu realizacji rezerwacji, a w wypadku niepotwierdzenia rezerwacji lub braku wpływu środków lub braku podjęcia innych czynności koniecznych do zrealizowania rezerwacji Państwa dane zostaną usunięte z bazy danych Filharmonii w ciągu 30 dni od dnia wydarzenia, na które nastąpiła rezerwacja,
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Filharmonią w zakresie świadczenia usług dotyczących działalności kulturalnej, podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze, konsultacyjne, informatyczne, serwisu oprogramowania systemu do  dokonywania rezerwacji, kurierskie, prowadzącym sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Filharmonię;
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem dokonania zakupu biletu(ów), karnetu lub zakupu biletu ze zniżką, a brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług w powyższym zakresie.

Zakup biletów i karnetów

W wypadku zakupu biletów:

 1. Państwa dane osobowe tj. imię i nazwisko, email, nr telefonu, adres do wysyłki, NIP i dane do faktury są przetwarzanie wyłącznie:
  – w celu sprzedaży karnetów (abonamentów) lub biletów, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Filharmonię Lubelską, którymi są ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  – w celu prowadzenia działań w zakresie rozpowszechniania kultury (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z FILHARMONIĄ w zakresie świadczenia usług dotyczących działalności kulturalnej, podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze, konsultacyjne, graficzne, edytorskie, druku, informatyczne, serwisu systemu rezerwacji i sprzedaży biletów, pocztowe, kurierskie, prowadzącym sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez FILHARMONIĘ;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a przechowywane do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 4. Państwa dane osobowe przedstawione przy zakupie biletu ze zniżką, będą utrwalane i przechowywane przez Filharmonię w celach statystyczno-analitycznych do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do żądania od Filharmonii dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2;
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem dokonania zakupu biletu(ów), karnetu lub zakupu biletu ze zniżką, a brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług w powyższym zakresie;
 7. Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Jednocześnie Filharmonia informuje, iż w czasie trwania wydarzeń kulturalnych może być prowadzona transmisja dźwięku i obrazu, która będzie emitowana na żywo w mediach publicznych lub Internecie, a podczas trwania wydarzeń kulturalnych zostaną wykonane nagrania i fotografie, które mogą zostać opublikowane na stronie Filharmonii www.filharmonialubelska.pl, portalach społecznościowych Filharmonii oraz w publikacjach promujących wydarzenia kulturalne . Wykorzystanie i rozpowszechnienie Państwa wizerunku, o którym mowa powyżej nie będzie wymagało uzyskania od Państwa dodatkowej zgody, gdyż Państwa wizerunek stanowić będzie jedynie szczegół całości (widowni) – zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

Sklep Internetowy

W wypadku dokonania zakupu towarów w sklepie internetowym Filharmonii:

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzanie wyłącznie:
  – w celu realizacji umowy sprzedaży tych towarów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Filharmonię, którymi są ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym w zakresie świadczenia usług dotyczących działalności kulturalnej, podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze, konsultacyjne, informatyczne, serwisu systemu obsługującego sklep internetowy, pocztowe, kurierskie, prowadzącym sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Filharmonię;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy sprzedaży towarów, a przechowywane do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 4. W wypadku niezrealizowania płatności za towar w sklepie internetowym Państwa dane zostaną usunięte z bazy danych Administratora po upływie 30 dni od dnia wprowadzenia zamówienia do elektronicznej aplikacji sprzedaży;
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do żądania od FILHARMONII dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy sprzedaży towarów, a brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług w powyższym zakresie;
 7. Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Kontrahenci/Partnerzy/Dostawcy Administratora

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub w celu prowadzenia negocjacji co do zawarcia umowy, jeśli nie została jeszcze zawarta – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na wyraźnej podstawie prawnej realizujące swoje ustawowe uprawnienia, a także dostawca usług IT i obsługi hostingu strony internetowej Administratora,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat tj. czas trwania terminu przedawnienia roszczeń publicznoprawnych związanych z realizacją umowy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody;
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu i nie są przekazywane do Państwa trzeciego.

Social Media

Filharmonia Lubelska posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz na kanale YouTube. W związku z powyższym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile czy kanały ( m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Filharmonię. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych w social media jest wykonywanie zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 2 Ustawy z dn. 25.10.1991r. o organizowaniu działalności kulturalnej) polegających na prowadzeniu działalności artystycznej, promocji kultury, edukacji dzieci i młodzieży.

Postanowienia końcowe

Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu.

 

II Polityka cookies

5. Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
 • Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

6. Bezpieczeństwo

Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies:

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

7. Serwisy zewnętrzne

Administrator korzysta z oprogramowania firm zewnętrznych.

 • Google Analytics – służące do prowadzenia statystyki odwiedzin strony internetowej
 • Google Search Console – służąca do monitorowania stanu witryny